WARUNKI GWARANCJI NA NOWE MASZYNY MANITOU i MUSTANG

§1 Okres gwarancji na nowe maszyny

1.1.  Na sprzedawane przez siebie maszyny MANITOU i MUSTANG, Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy lub 2 000 motogodzin pracy, zależnie od tego co upłynie wcześniej.

1.2.  Okres gwarancji biegnie od daty przekazania maszyny Kupującemu. Fakt przekazania maszyny, zostaje potwierdzony podpisami Kupującego i Sprzedającego na Protokole Przekazania wózka.

 §2 Gwarancja na części zamienne i osprzęt roboczy

Gwarancja na części i podzespoły, które zostały wymienione w maszynie przez Gwaranta w wykonaniu jego obowiązków gwarancyjnych kończy się, z upływem terminu gwarancji na maszynę.

Zainstalowany na wózku osprzęt roboczy (jeśli inny niż MANITOU),  objęty jest odrębną gwarancją jego producenta.  Gwarancja ta jest przedmiotem osobnych uzgodnie

 §3 Zakres Gwarancji

3.1       Gwarant zobowiązuje się, do usunięcia wady fizycznej maszyny, jeżeli wada taka jest spowodowana użyciem przez producenta nieodpowiedniego materiału lub niewłaściwym montażem  i zostanie ujawniona w okresie gwarancji.

3.2.      Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje wad, uszkodzeń lub innych niesprawności, które zostały spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji, dopuszczeniem osoby nieuprawnionej do pracy maszyną, używaniem jej niezgodnie z przeznaczeniem, nie wykonywaniem napraw lub konserwacji wózka w odpowiednim terminie, niewykonaniem napraw niezgodnie z zaleceniami producenta oraz Urzędu Dozoru Technicznego lub w sposób sprzeczny z doraźnymi zaleceniami personelu technicznego Gwaranta.

3.3.      Gwarancja nie obejmuje wad, które według uzasadnionej opinii Gwaranta zostały spowodowane  następującymi  przyczynami :

 1. a) Wypadkiem;
 2. b) Używaniem maszyny w środowisku agresywnym;
 3. c) Przeciążeniem;
 4. d) Nie wykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem czynności obsługi codziennej, w tym nieutrzymywaniem maszyny w czystości [np. filtr powietrza];
 5. e) Zaniedbaniem zgłoszenia we właściwym terminie niesprawności maszyny, które spowodowało zwiększenie zakresu szkody;
 6. f) Samowolnym dokonywaniem napraw lub konserwacji lub stosowaniem nieoryginalnych części lub niedozwolonych materiałów eksploatacyjnych;
 7. g) Samowolnymi zmianami lub modyfikacjami, włączając w to modyfikacje parametrów pracy niedozwolone dla operatora;
 8. h) Stosowaniem niedozwolonego osprzętu;
 9. i) Zmianami  w liczniku motogodzin;
 10. j) Klęską żywiołową lub zdarzeniami losowymi;
 11. k) Zmianą lub usunięciem tabliczki znamionowej lub numerów identyfikacyjnych:
 12. l) Odstępowaniem maszyny bez zgody Gwaranta do używania przez inną osobę;
 13. m) Niewłaściwym przechowywaniem;
 14. n) Kradzieżą lub popełnieniem innego przestępstwa;
 15. o) Użyciem nieprawidłowych lub złej jakości paliw;
 16. p) Uszkodzeniem maszyny spowodowanym zamierzonym działaniem lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

3.4.      Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz wymienionych poniżej części  podlegających normalnemu zużyciu  oraz ich  wymian  po określonym przebiegu.

      – kleje i szczeliwa

      – materiały myjące

      – smary i oleje

      – płyn chłodzący

      – złącza

– palec rozdzielacza

– wtryskiwacze

– świece zapłonowe

– szczotki silników elektrycznych

lub rozruszników

– filtry

– paski klinowe

   – żarówki

– szczęki hamulcowe

– okładziny lub tarcze cierne

–  montowane w podzespołach

–  części gumowe

–  opony

–  pióra wycieraczek

 

3.5.   Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje również:

 1. normalnego zużycia lub starzenia się części galwanizowanych, powłoki lakieru, tapicerki i obić miękkich oraz zużycia części mechanicznych spowodowanego codziennym korzystaniem z maszyny lub działaniem czynników zewnętrznych;
 2. drobnych niesprawności nie mających istotnego wpływu na ocenę jakości, parametry techniczne i sprawność działania maszyny lub jej części (np. lekki hałas lub wibracja), a także wad, które ujawniają się tylko w pewnych ekstremalnych warunkach;
 3. uszkodzeń powstałych przy załadunku;
 4. zapewnienia dostosowania i przydatności maszyny do indywidualnych potrzeb Kupującego,
 5. strat, kosztów, szkód, pośrednio lub bezpośrednio poniesionych przez Kupującego lub osoby trzecie w związku z używaniem maszyny lub w związku z jej awarią (takich jak np. straty związane z brakiem możliwości korzystania z wózka).

 §4 Naprawy gwarancyjne

Wszelkie naprawy  urządzenia w okresie trwania gwarancji  dokonywane mogą być jedynie przez  upoważniony personel techniczny Gwaranta.

Świadczenie gwarancyjne ogranicza się do wykonania naprawy maszyny lub wymiany wadliwej części lub podzespołu. O sposobie i zakresie naprawy  decyduje Gwarant.

Usunięcie wady spowodowanej przyczynami wymienionymi w p. 3.1  dokonywane będzie nieodpłatnie.

Uszkodzenia powstałe z przyczyn wymienionych w p.p. 3.2, 3.3   traktowane będą jako nie objęte gwarancją.

Gwarant zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń gwarancyjnych jedynie w normalnych godzinach pracy przedsiębiorstwa Gwaranta lub wskazanej przez niego autoryzowanej placówki serwisowej.

 §5 Nieuzasadnione wezwanie

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, a w szczególności, gdy wezwany do naprawy wózka widłowego personel techniczny Gwaranta stwierdzi, iż naprawa polegała na wykonaniu czynności obsługi codziennej lub drobnych regulacji nieistotnych z punktu widzenia gwarancji (jak np. dokręcenie opasek zaciskowych, połączeń śrubowych, uzupełnienie elektrolitu, itp.), reklamacja nie będzie uznana, a koszty wezwania i naprawy poniesie Kupujący.